Protokoll for Generalforsamling i BTF 2018

Protokoll for Bergen Tannlegeforenings Generalforsamling 18.okt 2018


1. Godkjenning av protokoll GF 2017
Protokollen er godkjent uten kommentar.

2. Godkjenning av årsberetningen i BTF foreningsåret 2017-2018
Karen informerer at det er en feil i årsberetningen angående økonomiutvalget. Sammensetningen skal være som følger:
Geir Torsteinsson, leder
Anders Berntsen
Øystein Sande (i henhold til BTFs vedtekter)
Årsberetningen blir godkjent med endring.

3. Årsberetninger i BTF
Siv Kvinnsland leser opp årsberetningen for fagkomiteen.
Karen Reinholtsen informerer om at klagenemnden ikke har hatt mulighet til å skrive en årsberetning fordi lederen av klagenemnden gikk bort i år. De vil komme tilbake med dobbel årsberetning neste år.
Sturle Tvedt leser opp årsberetningen for kollegahjelpen og informerer om tilbudet om å benytte Villa Sana på Modum Bad.
Sturle Tvedt leser opp årsberetningen for arkivaren.
Knut Meyer leser opp årsberetningen for museumsutvalget.
Geir Torsteinsson leser opp årsberetningen for økonomiutvalget.
Karen Reinholtsen leser opp årsberetningen for kontaktutvalget.
Sturle Tvedt leser opp årsberetningen for hederstegnsutvalget. Utvalget ønsker å be om å få ordet igjen mot slutten av generalforsamlingen.  

4. Regnskap og budsjettgjennomgang
Øystein Sande går igjennom regnskapet for 2017. Kontigenten har vært uendret siden 2016.
Vestlandsmøtet ga ca 150 000,- større inntekt i 2017 enn i 2016.
BTF nytt i papirformat ble avviklet mot slutten av 2017, og publiseres nå på www.btfnytt.no. Besparelsen vil først vise seg på regnskapet for 2018.
Driften gikk i betraktelig mindre underskudd enn i 2016. Etter man medregner kapitalavkastningen fra fondene, ender vi med et årsresultat på rett i underkant av 600.000,-.
Øystein Sande går så igjennom budsjettet for 2019. Det er et relativt nøkternt budsjett der vi ikke er avhengige av kapitalavkastningen for å gå i balanse.
Budsjettet blir godkjent av generalforsamlingen.
Kontigenten står uendret på kr 700.
Instruks for kasserer
Karen legger fram ny instruks for kasser. Denne vedtas av Generalforsamlingen.  

5. Valg
Marit Dyrøy, leder for valgkomiteen leder valget.
Eirik Halvorsen velges som ny formann i BTF ved at eldste æresmedlem, Knut Meyer, avlegger skriftlig stemme.
Julie Jensen velges som styremedlem ved akklamasjon.

BTF-styret:
Eirik Halvorsen: Leder
Christoffer Bjelland: Sekretær
Sindre Hauge Larsen: Infosekretær
Øystein Sande: Kasserer
Julie Kristine Jensen: Styremedlem
Siv Kvinnsland: leder av fagkomiteen
Sivakami Rethnam Haug: UTV UiB
Stefan Lindtner: UTV-DOT valgt internt i DOT
Anders Berntsen: UTV-privat sektor

Fagkomiteen:
Siv Kvinnsland: Leder
Tom Paulseth: Medlem
Karen Reinholtsen: Medlem
Kåre Hatleberg: Medlem
Peter Nygård: Medlem 

Økonomiutvalget:
Geir Torsteinson: Medlem
Anders Berntsen: Medlem
Øystein Sande: Kasserer

Arkivar:
Sturle Tvedt

Hederstegnutvalg:
Sturle Tvedt
Ivar Hoff
Hildur C. Søhoel

Festkomiteen:
Julie Jensen: Leder
Frøydis Berg: Medlem
Einar Eikeland: Medlem
Kristian Lind: Medlem
Ingeborg Williams: Medlem

Kollegahjelpen:
Anne Chr. Altenau: Medlem
Sturle Tvedt: Medlem

Klagenemnda:
Gunnar Davenger: Leder
Sverre Eldrup: Medlem
Lorentz Humlevik: Medlem
Bjørn Abrahamsen: Vara
Anette Kubon: Vara

Valgkomiteen:
Kristoffer Øvstetun
Kjetil Reisegg, varaDet ble ikkje stilt motkandidater til noen av vervene. Alle valg er gjort ved akklamasjon.

Bergen 18/10-2018

Christoffer Bjelland

Sekretær BTF

P1090747
P1090773
P1090790
P1090784
P1090833
P1090856
P1090739
P1090870
P1090880
P1090903
P1090947
P1090958
P1100015
P1090979
P1090986