Viktig info angående vaksine

NB! Denne informasjon gjelder KUN tannleger som jobber i privat praksis i Bergen kommune.

Det er nå tid for vaksinasjon av deler av tannhelsetjenesten. BTF er bedt om å bistå kommunen i dette arbeidet. Informasjon som har gått ut fra vaksinasjonskontoret i Bergen er som følger:

Byrådet har nå fastsatt den videre prioriteringen av vaksinetildeling i Bergen kommune for kritisk helsepersonell. https://www.bergen.kommune.no/…/har-laget-utvidet… og tannhelsetjenesten er nå blant de neste i prioriteringsrekkefølgen som får tilbud om vaksine.

FHI’s kriterier for utvelgelse av kritisk helsepersonell er som følger:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Det kommer ikke til å bli fullvaksinering i tjenestene, men kun til helsepersonell som er kritisk vanskelig å erstatte. Her må tjenestene prioritere strengt.

Organiseringen i Bergen Kommune

Etter ønske fra Bergen kommune skal det for de privatpraktiserende tannlegene i Bergen kommune organiseres ved at en person fra hver klinikk rapporterer inn følgende:

– Totalt antall tannhelsepersonell på hver klinikk (også de som ikke bor i Bergen kommune)

– Antall definert kritisk helsepersonell i tjenesten, som er vanskelig å erstatte ut fra FHI sine kriterier.

Dette senders på epost til koronavaksine@bergen.kommune.no med emne: Koronavaksine tannhelsetjenesten.

Det er korte frister og det haster med å sende dette inn. Det jobbes med å sende denne informasjon ut på epost. Del gjerne denne informasjon til dine kolleger.

VIKTIG!

Det er kun private tannklinikker som skal melde inn. De som jobber i offentlig stilling (DOT, UiB, Helseforetak mm) vil få informasjon fra sin leder.

Det er en person fra her klinikk som skal melde inn og holde kontakt med vaksinasjonskontoret.

Les nøye gjennom informasjonen gitt over 😊

Ved spørsmål kontakt:

Farmasøyt/Prosjektmedarbeider Ann-Magrith Di Fulvio

Tlf: 41 34 14 59

Email: Ann-Magrith.fulvio@bergen.kommune.no

Hilsen

Anders Berntsen, leder privat sektor BTF

Eirik T. Halvorsen, formann BTF

Covid-vaksine

Kjære medlem

BTF har den siste tiden hatt kontakt med Helsebyrådet angående vaksinasjon av tannhelsepersonell. Det er et stort informasjonsbehov der ute og vi ønsker derfor å formidle det vi vet så langt. I henhold til FHIs anbefalinger kan inntil 20% av tildelte vaksinedoser benyttes til helsepersonell. Det er opp til hver enkelt kommune å prioritere innad i gruppen. Byrådet har gjort følgende prioritering:

  1. Sykehjem (inklusive covid-19-avdelingen) 
  2. Fastlegekontor 
  3. Legevakt 
  4. Luftveisklinikker 
  5. Hjemmebaserte tjenester 
  6. ØHD/koronaklinikken/Myrsæter 

Helseforetakene får tildelt egne rasjoner av vaksiner. Ved prioritering er det hovedsakelig funksjon som er lagt til grunn, altså ikke smitterisiko. BTF er kjent med at tannhelsepersonell ved beredskapsklinikken i Bergen er tilbydd vaksine. BTF har uttrykt respekt for at det må gjøres en prioritering nå som tilgangen på vaksiner er lav. Vi er allikevel kritiske til at hverken BTF eller NTF har vært høringsinstans slik Legeforeningen og Sykepleierforbundet har vært. Dessverre er det slik at vi i tannhelsetjenesten ofte blir glemt som helsepersonell. Vi har ingen intensjon om å «snike i køen» men vi har bedt om en plan for prioritering, samt når og hvordan vår sektor skal vaksineres. Vi har påpekt at orale infeksjoner i ytterste konsekvens kan føre til alvorlige og livstruende tilstander.

Vi hører videre at flere nabokommuner har startet vaksineringen av tannhelsepersonell generelt. Helsebyrådet mener det har med antall tildelte vaksiner å gjøre, til tross for at de bruker 20% av vaksinene til helsepersonell. Vi har blitt lovet at en prioriteringsplan for resterende helsepersonell skal være klar innen kort tid, selv om ikke alle i de nåværende gruppene er ferdig vaksinert. Samtidig kan det til sammenligning nevnes at Oslo kommune pr dags dato (25.2.2021) ikke har utarbeidet en prioriteringsliste for helsepersonell.

BTF vil sende ut informasjon til sine medlemmer så snart vi vet mer. Siste nytt vil nok uansett være tilgjengelig raskest på kommunens nettsider. Dere kan lese mer og holde dere oppdatert på: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering

I ventetiden får vi trøste oss med at smitten blant vår yrkesgruppe er svært lav. Dette er takket være våre gode smittevernsrutiner.

Med ønsker om en god helg og vinterferie.

Oppdatering:
Prioriteringslisten ble oppdatert senere samme dag som dette innlegget ble lagt ut, hvor tannhelsetjenesten er prioritert som nr 11:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/behandlede-saker/helse-omsorg-og-inkludering/har-laget-utvidet-prioriteringsrekkefolge-for-vaksinering-av-helsepersonell

Eirik Torjuul Halvorsen                     Anders Berntsen

Formann BTF                                    Leder BTF privat sektor