BTF-privat 7. mai 2019

Sted: Litteraturhuset i Bergen
Tema: Tannhelseforsikring
Avtroppende referenter: Vivian Haaberg og Friederike Wünsche

Anders ønsker velkommen til siste BTF-privat kvelden før sommeren og introduserte kveldens første foredragsholder – Norsk tannhelseforsikring ved Magne Hetnes og Anja Aamodt.

Norsk tannhelseforsikring (https://www.norsktannhelseforsikring.no)

Magne Hetnes er daglig leder i Norsk Tannhelseforsikring og var med på å starte selskapet i tidlig 2014. Anja Aamodt er utdannet tannhelsesekretær, har lang erfaring fra andre forsikringsbransjer, og begynte i selskapet i 2017 der hun i dag har stillingen skadesjef.

Hvorfor tannhelseforsikring?
            Det er et produkt – et frivillig tilbud til de som ønsker det, som man ikke har hatt i Norge tidligere. Tannforsikring dukket opp for ca. 50 år siden og er veletablert i Danmark, Sverige og de fleste andre vestlige land.
Før selskapets oppstart snakket de med tannleger, var på kurs og hadde kontakt med NTF – for å vite om dette var noe å satse på. 
Allmennheten mangler kunnskap om sammenhengen mellom oral helse og generell helse, og det er der forsikringen kommer inn:

 • Mange går kun ved akutt behov til tannlegen
 • Mange går ikke regelmessig til tannlegen (1x/år for undersøkelse)

Norsk tannhelseforsikring ønsker å jobbe for å forebygge og forbedre helsen, ved blant annet å kreve av forsikringstaker å gå 1x/år til tannlegen for undersøkelse. De ønsker å skape bevissthet i samfunnet om hvor viktig oral helse er for kroppen og trekker spesielt frem årsakssammenheng med hjerte-kar sykdommer. I tillegg er tannlegen for mange en uforutsett utgift – en fremtidig utgift, som mange heller skulle vært forut. I dag betaler den yrkesaktive delen av befolkningen, som går til private tannleger, ca. 12,5 milliarder kroner i året av egen lomme. Den summen er så høy at mange ønsker å heller forsikre seg mot dette enn å vente på den høye regningen det éne året den kommer. Mange har ikke råd til å betale en høyere regning, og det er flere som tar opp forbrukslån for å kunne betale.

Men er forsikringen nødvendig?

            Det er per i dag solgt nærmere 600.000 helseforsikringer i Norge, er det nødvendig når vi egentlig har et gratis helsetilbud? De ser en klar trend at forbund, bedrifter osv. ønsker å gi sine ansatte tannhelseforsikring som et gode – «Tar vare på mine ansatte.», «Ønsker å jobbe for forebyggende helse blant mine ansatte.»

Norsk tannhelseforsikring ønsker å bli en standard helseforsikring. Den er under kontinuerlig utvikling og de ønsker et tett samarbeid med bransjen, ikke mot. De hadde ca. 6500 skadesaker i fjor hvor utbetalingene var høyere enn 2500 kr.

Kravet til at forsikringen skal være gjeldende er at man i løpet av en 15-måneders periode går til tannlegen for rutineundersøkelse, inkludert røntgen, rens minst én gang (dette må forsikringstaker dekke selv).

Det kreves ikke helseskjema/egenerklæring for tegning av forsikring. Dekker ikke tidligere skader/sykdom kjent før tegning av forsikring.

Reklamerer med:

 • Forebyggende helse
  • Rett behandling til rett tid – ikke utsette på grunn av kostnaden
  • Ikke vente til det er akutt, behandle før det er for sent
  • Tannlegen kan identifisere andre sykdommer
 • Sosial utjevning
 • Éngangsutbetaling ved funn av kreft i munnhulen (gjelder ikke den laveste dekningen)
 • Velge den tannlegen man ønsker, men skal være medlem av NTF
 • Holde norske pasienter i Norge (ønsker ikke tannturisme)
 • De vil ikke styre behandlingsplanen/produkter etc.
 • Akuttbehandling er dekket i hele Skandinavia
 • Tannfaglig bakgrunn blant de ansatte i Norsk tannhelseforsikring.
 • Produktvarianter – tre kategorier:
  • Sølv, gull, platina (forskjell i dekningsgrad og hhv. premie)
  • Har et eget tilbud for ungdom (+ samarbeid med ANSA for utenlandsstudenter): Målet er å få ungdommer til å fortsette å gå til tannlegen når ferdig i DOT (studier viser at kun halvparten går regelmessig etter fylte 20 år). Stimulere til gode vaner. Dekker også tannbehandling i utlandet.

Per i dag er det bedrifter/forbund som går inn og kjøper det for en større gruppe. Norsk tannhelseforsikring har ikke blitt tilgjengelig for enkeltindivider enda. Ved oppstart valgte de å gå til de store forbund (50% av alle yrkesaktive er organisert i forbund). Forsikringen tilbys i dag til ca. 1,7 millioner nordmenn gjennom sine forbund, blant annet LO-favør (nesten 1 million medlemmer).

Det finnes i dag tre aktører som tilbyr Tannhelseforsikring (pris, produkt, vilkår varierer noe):

 • Norsk tannhelseforsikring
 • Gjennom BankNorwegian kredittkortet
  • Har ikke klageinstans. Har ikke support i Norge. Ikke så mange kunder.
 • If-forsikring
  • Forretningsmodell der tannklinikker sertifiseres for å kunne selge forsikring – forsikringstaker kan kun utløse forsikringen ved å gå til disse klinikkene. Med direkteoppgjør, men skal ikke bruke journalsystemet til markedsføring, antatt at det vil skje endringer her.

Avslutningsvis nevnes en markedsanalyse LO sendte ut til sine medlemmer – hvilke medlemsfordel de var mest fornøyd med: Tannhelseforsikring. Magne Hetnes poengterer at de har et produkt som vekker interesse og mange anser som viktig. De ønsker å samarbeide med tannlegene – ekstrajobben for tannlegen er å printe ut journalen og gi en kvittering, men det jobbes også med en løsning i Opus for integrering av forsikring (pasient må samtykke til at forsikringen trekker ut informasjonen som er nødvendig for behandling av forsikringskravet).

Spørsmål fra salen

Ser dere faren for at enkelte tannleger vil velge dyrere behandling når pasienten har forsikring?

Ja, vi ser det. Per i dag har vi ingen referansepriser på behandling, og vi ønsker ikke å måtte gå dit. Etikken innad i tannlegestanden er høy, men selvfølgelig er det noen få som ødelegger for alle andre. Vi har en tett dialog med tannlegeforeningen og sammenligner caser mot hverandre. Om enkelte tannleger begynner å utnytte situasjonen blir vi kanskje nødt til å ekskludere de, men vi håper ikke vi ender opp der. Overbehandling finnes og det er vanskelig å regulere. Vi ser gjennom journaler og ser hva som er gjort, og vi har en tett dialog med tannlegeforeningen og håper å kunne samarbeide med tannlegene i Norge.

Pasienter med forsikring ønsker å få dokumentasjon fra tidligere behandling – det tar tid å printe ut en journal. Hvem skal betale for det?

Å printe ut en journal fra Opus tar ikke lang tid, og vi jobber med Opus angående en integrert løsning, men røntgenbildene må vi i overskuelig fremtid måtte få av tannlegen. Det handler om at et forsikringsoppgjør skal være riktig. Vi ønsker å se at denne skaden har skjedd under forsikringsperioden, så om du har krav på forsikring skal du få det.

Pasienten skal i følge vilkårene i forsikringen betale selv for utskrift/uthenting av journal.

https://www.tannlegetidende.no/i/2012/11/dntt-500773

«Tannleger har plikt til å gi sine pasienter innsyn i egen journal og pasienten kan også kreve å få kopi eller utskrift av denne. Dette følger av pasientrettighetsloven § 5 – 1 og helsepersonelloven § 41.

Benytter pasienten denne retten kan tannlegen ta betalt for utskriften//kopien, jf. Forskriften § 12. Per i dag er maks pris som kan tas for utskrift/kopi kr. 85,-. Dette pristaket gjelder uavhengig av tannlegens faktiske utgifter ved å fremskaffe kopi/utskrift av journalen, inkludert vedlegg. Begrunnelsen for at det er satt en øvre grense for utgiftsdekning er for å sikre at pasientens rett til kopi/utskrift ikke undergraves ved at kostnadene blir for høye.»

Har dere egne tannleger/tannhelsepersonell til å gjøre vurderinger i forsikringssaker?

Ja, alle er utdannet tannhelsepersonell, tannleger/ tannpleiere/ tannhelsesekretærer, og pensjonerte tannleger. De ønsker å være anonyme.

Man har krav til å klage, innhente second opinion. Følger forsikringsavtaleloven. Det er en utenforstående tannlege som innhentes og får all dokumentasjon (uten tidligere konklusjon) som gjennomgår saken på nytt.

 • Har også felles møter, der kasus diskuteres og gjennomgåes.

NTF om tannhelseforsikring

ved Terje Fredriksen (hovedstyret), tannlege utdannet ved UiO, jobber privat i Porsgrunn.

Tannhelseforsikring – NTF sin mening, hovedstyret sitt vedtak skriver seg fra november 2017.

Hvilke aktører finnes på markedet:

 • Nordic Dental Partner – If forsikring: Varslet gjennom Opussystemet – tilbud til pasienter om tannforsikring, i 2017. Problemet var at det var gjennom samme systemet som recall sendes ut. Har kvalitetsgodkjenning av klinikkene. Tannlegene må betale penger for å være med i dette – koster nå over 10.000kr å være med i dette.
 • Norsk Tannhelseforsikring – LO-favør: Sier ikke mer om de siden har vært selv tilstedet her i dag, men kommentar at LO jobber intensivt med å få det offentlige til å betale mer tannbehandling. På Arbeiderpartiets landsmøtet sist kom det et vedtak som Støre raskt kommenterte at det ikke ville være ressurser til å gjennomføre nå.
 • Bank Norwegian: Forsikringen knyttet opp mot kredittkortet.

Har prøvd å se på vilkårene – er egentlig ganske like, unntatt Nordic Dental Partner der klinikken må være godkjent og som har direkteoppgjør (litt som Helfo).

Fordi det i dag er Norsk tannhelseforsikring som er her i dag har sett litt ekstra nøye på det. For hvem er det som tjener på denne forsikringen; er det pasienten, tannlegen eller forsikringsselskapet? Forsikringen har gode hensikter, men selskapet må sitte igjen med noe penger også. I NTF tror vi at forsikringsselskapene klarer seg godt selv. Vi som tannleger skal primært føle et ansvar ovenfor pasientene og hjelpe pasientene å få den riktige behandlingen. Lov om helsepersonell som alle tannleger som praktiserer i Norge er bundet av og NTF sine egne etiske regler sier noe om dette;

Lov om helsepersonell

§ 6. Ressursbruk: «Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.»

 • Her må det vektlegges pasient og utgift – er det du som tannlege som selger en forsikring til pasienten, og dermed påfører pasienten ekstra utgifter, er det muligens brudd på helsepersonelloven? 

NTF sine etiske regler

§ 1 Pasientens helse: «En tannleges oppgave er innenfor sitt fagområde å ivareta sine pasienters helse. Hensynet til pasienten må være overordnet andre hensyn.»

§ 8 Pasientbehandling: «…..Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke finne sted. …..»
(Dette er NTF litt redd for – at en tannhelseforsikring kan føre til en overbehandling, pasienten ønsker å få sine penger igjen og at det dermed blir behandling styrt av markedet.)

§ 9 Pasientens økonomiske rettigheter: «…..Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel.»

(At man ikke hjelper pasienten til å få noe som er urett – hvis pasienten ønsker en krone som han ikke trenger å være der, er alltid litt i grenseland)

§ 17 Markedsføring: «En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende. En tannlege må ikke overfor publikum drive produktreklame for medikamenter og forbruksvarer til pasienter eller for utstyr til bruk i tannlegevirksomhet. …»

Tannleger skal tjene penger, vi lever av å behandle pasienter – men vi skal også veilede og hensynet til pasienten skal alltid stå først.

Kostnader for pasienter; Grytten, Skau og Holst har jevnlig en undersøkelse der de ser på gjennomsnittskostnaden for pasienten i Norge.

(https://www.tannlegetidende.no/i/2014/4/d2e1061, 14.05.19)

Her ser man at for gruppen 80 år og eldre er gjennomsnittskostnaden 4270 kr/år, mens gjennomsnittskostnaden for de yngre er lavere, og dette er inkludert årskontrollene. Så når man ser på dette, ligger forsikringsordningen litt over gjennomsnittskostnaden. De som er 80 år eller eldre får ikke ha forsikringen (< 70 år).

Gjennomsnittskostnaden for tannbehandling i Norge er lavere (3237 kr/år), alltid noen som drar det opp, så for de fleste vil det være lavere.

I samme artikkel er det også en oversikt over utgifter per år, der det kun er 5,5% som havner i kategorien > 10.000 kr. Om man skal selge tannhelseforsikring til sin pasient må man klare å finne de som har behov for det – altså forutse hvem som vil være blant de som har over gjennomsnittet høye utgifter hvert eneste år.

Regnestykket tatt fra Christian Blich publisert på Facebook: Dersom betaler for tannhelseforsikring fra fylte 60 til 70 år, altså 10 år = 42.000 kr, sannsynligvis inkludert årskontroller. Som tannlege skal du være flink til å plukke ut de pasienter som har behov de neste 10 årene for behandling som koster over 40.000 kr. Det nevnes også at i de fleste store arbeidene som utføres vil Helfo-refusjon være delaktig, og forsikringen dekker ingenting.

NTF er redd for at forsikringen er behandlingsdrivende – at pasienten ønsker å få tilbake noe for forsikringen. Det er ikke gitt at tannhelsen blir bedre av dette.

I tillegg har forsikringene vilkår og unntak (her kommentert Norsk tannhelseforsikring):

 • Dersom en behandling utføres med Helfo-refusjon, bortfaller forsikringen.
 • Ikke visdomstenner.
 • Ikke protetikk på endodontisk-behandlete 6ére og 7ére.
 • Ikke implantat bak 5ére.
 • Ikke tetting av tannluker som eksisterte ved forsikringsinngåelse.
 • Ikke kosmetisk behandling, ikke fasetter.
  • Fasetter kan være et behandlingsvalg – mer vevsbesparende, men da kan ikke pasienten bruke forsikringen. 
 • Ikke over 70 år

Hva gjør NTF?

Vi møter de ulike aktørene. Vi anser alle som seriøse aktører og tror en dialog med alle har vi mye å tjene på.

Vi synliggjør vår mening.

Tar opp situasjonen med myndighetene i møter med de, Helsedirektoratet og departementet.

Informerer medlemmene, gjennom Tidende, og er ute med informasjon på medlemsmøter som her i dag. Vi kan ikke styre hva pasientene ønsker, men vil ikke at tannleger skal selge eller promotere det.

NTF hovedstyret;

Vedtok nov.2017 uttalelse – Markedsføring av tannhelseforsikring.

 • En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.
 • Forsikringsvilkårene må ikke virke styrende på behandlingsvalget.
 • Forsikringsordninger må ikke være styrende på pasientenes valg av tannlege.

Tannleger har høy tillit i markedet – 90% av befolkningen har tillit til at tannleger i Norge er faglige kvalifiserte til å avgjøre behandlingen man trenger. Denne tilliten må vernes og ikke selges til tannhelseforsikringer.

Konklusjon: Bli ved ditt borr, ikke selg forsikringer!

Avtroppende referenter Vivian Haaberg og Friederike Wünsche

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s